Cây Đũa Thần: Tỷ lệ TiếtKiệm/ThuNhập #No.19 

Speakers:
Date & Time
Mon, May 8 at 05:35 AM

Sức mạnh kinh khủng của tỷ lệ tiếtkiệm/thunhập

Mô phỏng với tỷ lệ 10%-30%-50% cho người có thu nhập 15tr/tháng

Ngốc để file mô phỏng trên substack:

https://changngocgia.substack.com/
https://www.facebook.com/changngocgia