BBL TALKS #3: Sống sót thời COVID 

Speakers: Anna Nguyen, Minh Le, Babu Nè
Date & Time
Thu, Jul 8 at 12:54 PM
Chắc chưa có cô nào hại đời mình như Cô Vít. Mới ra trường gặp ngay Cô không khỏi xấc bấc xang bang. Hãy cùng 2 bitches, chị Nicole Nguyễn, CEO ASVE và anh Vĩ Nguyễn, CEO Buzi Agency thảo luận về chủ đề này trong streaming sắp tới!