Dungeons & Dragons recap  

Speakers: Jesse Peterson
Date & Time
Fri, Apr 14 at 10:11 AM
Jesse suy ngẫm về những sự kiên đã từng xay ra trong DnD rồi đoán tương lai sẽ như thế nào cho game của nhóm mình.