9 Sự Show #16 Blockchain và Phái Đẹp 

Speakers: Hung Tran
Date & Time
Tue, Mar 21 at 01:51 PM
1 “sự" cho chín, để còn hiểu 9 sự sau đó… Hiểu “Chín" sự rồi thì thấu luôn “chính” sự và “chính" thống. “Chính” sự một cách “chính" thống sẽ luôn ở đây chờ bạn vào cùng bàn luận lúc 9 giờ!