Shadow banking & banking activities 

Speakers: Chàng- Ngốc-Già, Phạm Phú Quốc
Date & Time
Wed, Mar 22 at 12:52 PM
Trò chuyện cùng Ts. Phạm Phú Quốc về shadow banking và banking activities.