TÀI CHÍNH TỰ THÂN - TẬP 3: TỰ DO TÀI CHÍNH 

Speakers: Minh Ngọc, Eric Nguyen
Date & Time
Thu, Oct 7 at 12:51 PM
Sau sự thành công của: TÀI CHÍNH TỰ THÂN TẬP 1: LÀM SAO ĐỂ TĂNG THU VÀ KIỂM SOÁT CHI. TẬP 2: ĐẦU TƯ VÀ CHĂM SÓC TÀI SẢN. ------------------------------------ Ngày mai: Thứ 5 ngày 07.10.2021 TẬP 3: NÓI VỀ TỰ DO TÀI CHÍNH Hẹn hặp mọi người lúc 20:00 nha.