Chúng ta của... Wave!!! 

Speakers: Holly Nguyen
Date & Time
Wed, Feb 22 at 02:30 PM
Tính năng đón sóng ra rồi... Vậy chúng ta đón sóng có dui chưa nào?