9 Sự Show #09 Lòng tin giá bao nhiêu trong thị trường Blockchain 

Speakers: Hung Tran, Tyson Nguyen
Date & Time
Tue, Jan 17 at 01:58 PM
1 “sự" cho chín, để còn hiểu 9 sự sau đó… Hiểu “Chín" sự rồi thì thấu luôn “chính” sự và “chính" thống. “Chính” sự một cách “chính" thống sẽ luôn ở đây chờ bạn vào cùng bàn luận lúc 9 giờ!