LifeTalk #1: Tiền và Thiền 

Speakers: Thu Thuy Nguyen, To To, Hoàng/Harris Nguyễn, Huy Phạm
Date & Time
Fri, Oct 1 at 01:48 PM
Tiền là gì? T(h)iền có ý nghĩa thế nào với bạn? Guests là 2 bạn làm lĩnh vực IT: Huy Phạm & Hoàng Nguyễn 1 bạn thích thiền, startup về crypto 1 bạn 30 under 30 by Forbes US, cũng start up. Đoán xem ai là ai? ;))