#1 HR Gần Xa 

Speakers: Võ Trang, Le Hannah, Le Thao
Date & Time
Sun, Dec 25 at 02:48 AM
Từ tưởng tượng đến thực tế: 1001 chuyện làm HR newbie nào cũng từng trải qua