Vắc xin văn hoá #7: Truyền thuyết con ông cháu cha 

Speakers: Nguyên Trang, Uy Le, Bao Khanh Nguyen, Vu Tien Dung, Việt Anh Nguyễn
Date & Time
Sun, Oct 3 at 02:58 AM
Bọn mình sẽ kể vài truyền thuyết từ thuở hồng hoang cha ông ta lập quốc.