Customer Experience Career #2: CX in Retail Banking & Sharings from MB Bank 

Speakers: Tran Thien Phuong, Mai Le Tuyet, Tuan Anh
Date & Time
Fri, Oct 8 at 01:16 PM
Retail banking đang trải qua sự thay đổi mạnh mẽ do sự cạnh tranh. Customer Experience là một vũ khí quan trọng trong chiến lược cạnh tranh của các NH Thương Mại Cổ Phần. MB Bank sẽ chia sẻ câu chuyện CX và nghề CX trong ngành retail banking tại VN.