Một Ngày Bình Thường xin chào 

Speakers:
Date & Time
Tue, Aug 31 at 05:00 PM
Một ngày có thể bình thường với người này nhưng cũng có thể trở thành gợi ý đặc biệt với người khác.