Tự học - Hỏi đúng, trả lời mới trúng 

Speakers: Nhã Nhi, Vu Tien Dung, Vũ Thế Dũng
Date & Time
Tue, Nov 29 at 01:00 PM
Tự học cách đặt cho mình và thế giới những câu hỏi đúng, để trả lời cho trúng!