Tập 1: Career Development: Làm Generalist hay Specialist, hướng đi nào để thăng tiến sự nghiệp? 

Speakers: Minh Nguyen
Date & Time
Sat, Oct 1 at 02:00 AM
Phát triển sự nghiệp Generalist or Specialist (Tổng quát viên hay Chuyên Viên). Với sự chia sẻ của 4 diễn giả đều đã có trên 20-25 năm làm việc ở những tập đoàn lớn.