Bán nửa ký than về thu nhập 

Speakers: ✌️ 🤙
Date & Time
Sat, Sep 23 at 11:00 AM
Tâm khát vọng có nhiều tài sản. Mình chưa kiếm được nhiều tiền tại thời điểm này, hy vọng rằng vẫn có chuyện để nói.