Bán than ba đồng về học tập, công việc và sự nổ lực 

Speakers: ✌️ 🤙
Date & Time
Sat, Sep 23 at 11:00 AM
Thích tìm hiểu, lười học. Đạt tảrget nhưng không enjoy quá trình. 😬😬