📽 "MỘT THỜI VANG BÓNG" #9: Phim Xích Lô - Đạo diễn Trần Anh Hùng 

Speakers: Ngọc Xuân Bùi Phạm, Theodore Pavlovski
Date & Time
Sat, Oct 1 at 02:27 PM
Hai mình, nói chuyện phim. Sẵn lòng, mời bạn cùng trò chuyện về phim, người, đời.