🦍 ba đồng một đám lông bông #2 

Speakers: Trần Trí, Ngọc Xuân Bùi Phạm, Vu Tien Dung
Date & Time
Tue, Sep 27 at 02:23 PM
Trí nghĩ concept show Thụy Miên đặt lịch Thụy Miên viết mô tả Vũ Dũng bảo "Trí đi học thành anh Trí đau họng" lông bông - trong đánh giá tiêu cực của người lớn về việc liên tục thử nghiệm đổi mới của người trẻ.