Đọc vị bất kỳ ai với Astrology | Aquaradio#4 

Speakers: Thành Bùi, Tân Đào
Date & Time
Sat, Sep 24 at 01:53 PM
🎙 Tham gia Aquaradio #4 để cùng nhau chia sẻ về ý nghĩa sự tác động của giờ sinh (AC), ngày sinh (Moon), tháng sinh (Sun, Mercury, Venus, Mars) và năm sinh (Jupiter, Saturn) tới tính cách của chúng ta cũng như những người xung quanh.