CAREER TALKS: EMPLOYER BRANDING - THE ART OF HR & MARKETING 

Speakers: Bản Lĩnh Marketer, Phillip Ngo
Date & Time
Tue, Sep 20 at 12:53 PM
Được đánh giá là sự tổng hòa của tư duy của Marketing & HR - Career Talks với chủ đề Employer Branding nhằm mục đích chia sẻ tới các bạn sinh viên hiểu hơn về nghề và có thể cân nhắc như một lựa chọn nghề nghiệp sau này