🧩 Music Quiz Game ONSTAGE [782107] 

Speakers: Annie Nguyen, On Stage
Date & Time
Wed, Sep 21 at 03:00 PM
🎇NOTE NGAY KHUNG GIỜ QUAN TRỌNG 📌21:00 Làm nóng trước khi vào trận 📌21:30 1. Vào link Kahoot trong room 2. Trả lời 10 câu hỏi về âm nhạc 🎼 3. Dành điểm cao nhất để nhận được GIẢI THƯỞNG TỔNG TRỊ GIÁ 1000 COINS 💰