Sự Nghiệp Hạnh Phúc từ góc nhìn Quản lý Nhân sự 

Speakers: Tuyen (Kelly) Vo, Huyen Luu
Date & Time
Wed, Aug 24 at 01:56 PM
Như thế nào là một “Sự nghiệp Hạnh phúc” thông qua góc nhìn của quản lý Nhân sự? Công tác tại tập đoàn đa quốc gia thì có sự nghiệp hạnh phúc được không?