Đọc sách: Nói thế nào để được chào đón, Làm thế nào để được ghi nhận (Chương 13, 14) 

Speakers: Hong Duc Nguyen Thi
Date & Time
Wed, Aug 17 at 11:46 PM
Chương 13 - Để người khác cảm thấy bạn đáng tin cậy Chương 14 - Những việc nhất định ko được làm