Nghề, nghiệp #13 Nghề đào tạo... nhà đào tạo? 

Speakers: Anh Luân Nguyễn, Holly Nguyen
Date & Time
Wed, Aug 10 at 02:59 PM
Có nghề đào tạo... nhà đào tạo nữa sao? Phải chăng đào tạo... là kỹ năng "built" chứ không phải "born"?