Vắc xin văn hoá #43: Khoanh tay rủ áo và những mẹo gian lận trong thi cử từ xưa đến nay 

Speakers: Bao Khanh Nguyen, Vu Tien Dung, Nguyên Trang, Dũng Trần
Date & Time
Mon, Jul 11 at 02:05 PM
"Trời sai nhà chúa phò ta. Chúa gánh cái lo, ta hưởng cái vui. Mất chúa, tức là cái lo lại về ta, ta còn vui gì". - Lê Hiển Tông -