thica mùa | ruộng đồng mùa | hội hè mùa 

Speakers: Hhuyền Đan, Hoang Ha Ngo
Date & Time
Wed, Jun 29 at 10:38 AM
ở: giòng suối y-vắng (têu-y-pot bạch đà sơn) . một sự kiện riêng của KHOÁ HỌC MÙA HÈ - INDIgohome INDIgofarm được phát tiếng trên onmic app @huyendan