💡RÍT MỘT HƠI SÁNG TẠO #3 | DÂN “HIGH” - BẠN LÀ AI? 

Speakers: ThuyVy Nguyen, Nguyen Born, KIM Bui Quoc
Date & Time
Tue, Jun 28 at 01:59 PM
Tập trước được nhà Bóng Đèn kéo mood lên kiểu gì mà giờ lại thành anh “high” chị “high” 😱😱😱🤪🤪🤪 Vào room để “high” cùng nhau thôi 🔥🔥🔥