Trà thơm đơi một người… #5 I choose You 

Speakers: Danh Tran, Đông Phong Lữ, Lam Tweedy Tranpham
Date & Time
Sat, Jun 25 at 12:49 AM
Năm tháng thanh xuân của mình đã từng có 1 người yêu mình chân thành đến vô cùng. Rồi vì một sự mong đợi nào đó, để hiện tại đã không còn có “chúng ta”. “I choose you” đó là tên bài hát bạn đã mượn tỏ tình… Chọn rồi đó, nhưng làm sao giữ được?