Vắc xin văn hoá #50: Nam quốc anh hùng chi hữu chủ 

Speakers: Nguyên Trang, Dũng Trần, Bao Khanh Nguyen, Vu Tien Dung
Date & Time
Mon, Sep 26 at 01:59 PM
Đánh cho để răng đen Đánh cho để dài tóc Đánh cho nó chích luân bất phản Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ - Quang Trung -