Vắc xin văn hoá #48: Những nàng công nữ 

Speakers: Nguyên Trang, Dũng Trần, Bao Khanh Nguyen, Vu Tien Dung, Nhã Nhi
Date & Time
Mon, Aug 29 at 02:00 PM
Lạnh lùng hoa tuyết núi Yên Chi Cát bụi bay mù ngập thuý mi. Sống thiếu cân vàng tranh vẽ nhọ Chết phơi nấm đất cỏ xanh rì. Thơ Lý Bạch - Trúc Khê dịch