Vắc xin văn hoá #46: Trịnh Nguyễn phân tranh và nỗi đau nội chiến 

Speakers: Nguyên Trang, Dũng Trần, Bao Khanh Nguyen, Vu Tien Dung, Ngọc Xuân Bùi Phạm
Date & Time
Mon, Aug 8 at 01:58 PM
Kinh tế - chính trị - tôn giáo - quân sự Đàng Trong