Vắc xin văn hoá #41: Giải mã sấm Trạng Trình 

Speakers: Nguyên Trang, Dũng Trần, Bao Khanh Nguyen, Vu Tien Dung, Ngọc Xuân Bùi Phạm
Date & Time
Mon, Jun 27 at 02:00 PM
“An Nam lý số hữu Trình tuyền”