Tarotalk #4: 4D cấm kỵ trong Tarot | Phần 3: Disease - Bệnh tật 

Speakers: Tarot Kieu, Cecilia Vu, Nam Du Võ, Phil Ngo, Phung Lam
Date & Time
Fri, May 20 at 12:15 PM
Tarotalk #4 tiếp nối chủ đề 4D cấm kỵ trong giới Tarot Reader, ở đây chúng ta sẽ khai thác chữ D số 3: Bệnh Tật. Cách nói về Bệnh Tật trong Tarot? Những thẻ Tarot nào có liên quan đến Bệnh Tật? vv.vv.. Tham gia thảo luận tại: https://zalo.me/g/uxpdzv941