📚BOOK EVERYDAY: Những cảm xúc bị dồn nén #1 (Isador Henry Coriat) 

Speakers: Mady Zane
Date & Time
Thu, May 12 at 04:30 AM
Một người chỉ trở nên mạnh mẽ và sáng suốt khi nhận biết và thấu hiểu những cảm xúc dồn nén của mình, chứ không tự ru ngủ bằng những lời hô hào suông về sức mạnh ý chí, hay tìm đến các trò giải trí tiêu khiển. Chính bạn lựa chọn con người mình trở thành.