✡️🔮 Lãng Nhân Linh Bối #20: Ôi! Thần Linh ơi 

Speakers: Ngọc Xuân Bùi Phạm, Dũng Trần
Date & Time
Sun, May 15 at 01:58 PM
mô tả chính chuyên: Thần Thánh trong các nền Văn hóa Đông Tây mô tả chính chuyên dễ gần: Thờ thần nào cũng được nhưng đừng thần kinh là được :)