Vắc xin văn hoá #36: Luật Hồng Đức và nữ quyền 

Speakers: Nguyên Trang, Bao Khanh Nguyen, Vu Tien Dung, Dũng Trần
Date & Time
Mon, May 23 at 01:59 PM
Không có sự phân biệt về tiền công nhật cho lao động đàn ông với đàn bà. Quốc triều hình luật