Vắc xin văn hoá #35: Tao Đàn nhị thập bát tú 

Speakers: Nguyên Trang, Bao Khanh Nguyen, Vu Tien Dung, Việt Anh Nguyễn
Date & Time
Mon, May 16 at 01:59 PM
Tao đàn là một từ Hán Việt dùng để chỉ các nhóm văn nhân cùng sinh hoạt nghệ thuật với các hoạt động xướng họa thi ca, bình luận các vấn đề về văn chương và đạo học