🇻🇳 YÊU TIẾNG VIỆT #3: TU - TỪ - TÂM 

Speakers: Ngọc Xuân Bùi Phạm, Vu Tien Dung
Date & Time
Sat, May 7 at 01:54 PM
Phàm trong đời có nhiều cái tu, nhưng thiết nghĩ nên tu từ đầu tiên.