Vay mượn hay lạm dụng thời gian 

Speakers: Vivian Pham, Andy Dang, Kanta Nguyen
Date & Time
Sat, Apr 9 at 01:24 PM
Một ngày của bạn có thể nhiều hơn hay ít hơn 24h. Đó là do bạn chọn. Room này nói không nói về quản lý thời gian. Chúng ta hãy cùng nói về sự đánh cắp và cho đi thời gian một cách hiệu quả.