Chàng-Ngốc-Già Weekly #007: "Thập Diện Mai Phục" trong chứng khoán 

Speakers: Chàng- Ngốc-Già
Date & Time
Sat, Apr 2 at 01:56 PM
Sự khác nhau giữa lừa đảo (scam) và gian lận (fraudulent) Bị úp bô, bị biến thành gà ? chứng trường - chiến trường giữa các trader