#filmpreneur1: Đối thoại cùng Nhà Sản Xuất Phim 

Speakers: Sói Bự, Khoa Nguyễn
Date & Time
Thu, Sep 2 at 01:47 PM
Chúng tôi không nói về nghệ thuật trong điện ảnh. Chúng tôi chia sẻ cách sản xuất và kinh doanh sản phẩm điện ảnh. Khách mời: 1. Khoa Nguyễn - Đạo diễn phim điện ảnh "Người Lắng Nghe" 2. Duy Nguyễn - Nhà sản xuất phim điện ảnh "Người Lắng Nghe"