#insider7 ngành BABY CARE  

Speakers: Hai Phan, Long Nguyen, Quang Thịnh Trịnh
Date & Time
Wed, Sep 1 at 01:22 PM
#insider là các buổi nói chuyện về ngành marcom & creative. Khách mời: - Anh QUANG THỊNH - Marketing Manager - Baby Toiletry Category Johnson & Johnson Vietnam - Anh LONG NGUYỄN - Deputy Managing Director Xanh Marketing