cà bung lung tung 🤡 

Speakers: Eggcellent Huh
Date & Time
Thu, Jun 13 at 10:54 AM
đây là phòng kể chuyện. phòng kể của tinh linh cà tím, xink mà hơi link tink. biết sao được, chuyện treo lỉnk kỉnk trên người. ai hỏi tinh linh kể, không ai hỏi thì kể linh tinh. kể xong là đầu ai cũng ping ping. không biêng thì điên đấy 🤡