cà bung lung tung 🤡 

Speakers: Eggcellent Huh
Date & Time
Wed, Oct 16 at 02:50 PM
đây là phòng kể chuyện. phòng kể của tinh linh cà tím, xink mà hơi link tink. biết sao được, chuyện treo lỉnk kỉnk trên người. ai hỏi tinh linh kể, không ai hỏi thì kể linh tinh. kể xong là đầu ai cũng ping ping. không biêng thì điên đấy 🤡