gọi là “cá sấu” vì sâu sắc quá mà 🤡 

Speakers: Eggcellent Huh
Date & Time
Wed, Jul 17 at 02:00 PM