“đứa trẻ trong em nặng nhiêu ký?” 🤡 

Speakers: Eggcellent Huh
Date & Time
Sun, Jul 7 at 02:30 PM
câu hỏi “cân nặng” nội tâm dịp thất tịch dành cho mn: đứa trẻ bên trong nặng nhiu ký? và tỉ tỉ câu chuyện li ti khác nên kể khi không ăn chè đậu đỏ 🤡