Career Development #4: Non-stop Learning 

Speakers: Chàng- Ngốc-Già, Trung Nguyen, Nikita Nguyễn, uyen pham
Date & Time
Fri, Aug 6 at 02:23 PM
Hai series trước, các diễn giả đều cho rằng khả năng tự học hỏi không ngừng là yếu tố quan trọng để thăng tiến trong sự nghiệp. Học sao cho hiệu quả là 1 nghệ thuật. PhD Tri Vo (Pháp), Nikita Nguyen (CEO AI Quant) và Uyên Phạm (Cựu CMO Coke Indochina).