Talkshow Biên Phiên Dịch (by Min n Hector) 🇯🇵🇬🇧🇻🇳 

Speakers: Hector An Phan, Khoa Lê Văn, Anh Pham, Min In Tokyo, Yuri Yamazaki
Date & Time
Fri, Nov 19 at 12:42 PM
Mời bạn cùng chúng mình tham gia lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện trong quá trình học tập và làm việc trong lĩnh vực Biên Phiên Dịch. 🥰🥰🥰 Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt, Tiếng Nhật, Tiếng Anh.