Chapter 20 TUỔI TRẺ: Cậu sinh viên năm nhất 

Speakers: Holly Nguyen, Danh Tran
Date & Time
Fri, Jul 14 at 01:58 PM
Tiếp nối hành trình "20 TUỔI TRẺ" trong chuỗi "30 SHARE" của anh Danh Trần, chúng ta cùng hồi tưởng về hình ảnh sinh viên lôm côm của mình và chia ngọt xẻ bùi cùng anh Danh nhé