GenZ đi làm: Nay, mình nói về Ngành sách đi 📚 

Speakers: Vu Tien Dung, Nguyên Trang, Xuân Thưởng
Date & Time
Thu, Oct 28 at 01:28 PM
Hồi nhỏ, thôi nôi bốc trúng quyển sách hướng nghiệp trong mâm đồ bố mẹ dọn sẵn. Ai cũng hy vọng mình làm nhà văn 👨🏻‍💻 nhưng…mọi người biết rồi đó. Mình làm hướng nghiệp chứ không làm sách 😄 thôi thì có dịp nên nay mình nói về Nghề sách nhé.